[:nl]

Voor het oogstfeest waarmee we afgelopen zaterdag en zondag het seizoen hebben afgesloten was ik op zoek naar een restprodukt, zeg maar afval, waar olie uit te destilleren valt. Dat restprodukt had ik al gauw bedacht. Bijna ieder jaar heb ik eindexamenleerlingen die in het kader van hun profielwerkstuk sinaasappelschillen destilleren.    Uit ongeveer 400 gram schillen halen ze dan ongeveer 4 mL etherische olie.
Willem-Jan en Rose-Marie Peeters van tuinderij Peeters

De leverancier van sinaasappelschillen was al gauw gevonden. Bij Tuinderij Peeters konden we afgelopen zaterdag 4 klapkratten met sinaasappelschillen van de Valancia late ophalen. Zij hadden de schillen die die de afgelopen week overbleven bij het sinaasappelsap persen in de koeling bewaard.

Voor het vervoer van de volle en zware klapkratten heb ik mijn fietskar maar weer eens van stal gehaald.

Zondagochtend ben ik begonnen met de sinaasappelschillen te verkleinen voordat ze klaar waren om in de destilleerketel te kunnen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

Het kostte me toch nog ruim anderhalf uur om de inhoud van 3 klapkratten te verkleinen. Om de opbrengst te verhogen zou fileren van de schillen nog mooier geweest zijn. Misschien een volgende keer met hulp van een aantal vrijwilligers? De etherische olie zit namelijk in het oranje deel van de schil.

Ik kon in totaal 33 kg (!) sinaasappelsschillen in de destilleerketel kwijt. Na het plaatsen van de deksel van de ketel, het aansluiten op de koelemmer, en het afplakken kon de destillatie beginnen.

 
Het was voor mij de eerste keer dat ik de destilleerketel gevuld had met zo´n grote massa. Bij een met kruiden of naaldboomtakjes gevulde ketel kom ik doorgaans niet verder dan 18 kg. Dat verklaarde dan ook voor een deel dat het 2,5 uur (!) duurde voordat het eerste destillaat uit de koelemmer druppelde.

Het selecte gezelschap aanwezig tijdens het oogstfeest deze zondagmiddag werd zodoende in spanning gehouden. De thermometer kroop tergend langzaam omhoog. Maar hun geduld werd beloond toen de destillatie eenmaal van start ging.

tijdens de destillatie

Er verspreidde zich een heerlijk zoete oranje sinaasappellucht door de destilleerwerkplaats. Er vormde zich al snel een dikke laag etherische olie in de florentijnse vaas die ik gebruikt heb om olie en water van elkaar te scheiden.

florentijnse vaas gevuld met hydrolaat en sinaasappelolie

Na ruim één uur destilleren ben ik gestopt. Uiteindelijke resultaat: 100 mL etherische olie en plm 3 liter hydrolaat. Omdat ik erg benieuwd ben naar de kwaliteit laat ik deze olie analyseren op samenstelling en aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Wordt vervolgd dus.

[:en]

Citrus sinensis var. Valencia late
For the harvest festival which was held last year october, I was looking for a residual product, say waste, which can be distilled for making essential oil. That residual I had soon figured out. Almost every year graduated students are distilling orange peel. From about 400 grams of peels they remove about 4 mL orange essential oil.
Willem-Jan en Rose-Marie Peeters van tuinderij Peeters

The orange peels supplier was soon found. At Tuinderij Peeters we were able to collect 4 crates with   orange peel of Valancia late. They had the peels that remained last week in from the orange juice press kept in the refrigerator.

For the transport of full and heavy crates I got my bicycletrailer once again.
The morning after in the distillingplace I started to reduce the orange peel before they were ready to be in the distillation boiler. That was easier said than done.
It took me more than half an hour to reduce the content of three folding crates. To increase the yield of the skins filleting would have been even more efficient. Maybe next time with the help of some volunteers? Because the essential oil is located in the orange part of the peel.
I had a total of 33 kg (!) orange peels brought into the still. After placing the lid of the kettle in place, made the connection to the cooling bucket, I was ready for distillation.
 
For me it was the first time I had filled the distillation boiler with such a large quantitiy. In an herbal or conifer twigs filled boiler the amount is usually not more than 18 kg. It also took 2.5 hours (!) before the first distillate dripped from the cooling bucket.
The thermometer crept painfully slowly. But patience was rewarded when the distillation was once launched.
during distilling

There was spreading a wonderful sweet orange scent in the distillingplace. Soon a thick layer of essential oil was formed in the Florentine vase that I used to separate oil and water from each other.

florentine vase filled with orange essential oil and hydrosol
After distilling more than one hour, I stopped. Final result: 100 mL essential oil and approx 3 liters hydrosol. Because I’m very curious about the quality I will analyze this oil composition and the presence of pesticides.

[:]